Newsletter:

Regulamin Newslettera

 1. Niniejszy regulamin określa ogólne warunki świadczenia usługi Newslettera – bezpłatnej usługi polegającej na okresowym wysyłaniu drogą elektroniczną w postaci listu elektronicznego informacji w szczególności o oferowanych odmianach nasion, zaleceniach agrotechnicznych oraz działaniach rynkowych, hodowlanych i marketingowych KWS Lochow Polska Sp. z o. o. z siedzibą w Kondratowicach (dalej również: „Newsletter”).
 2. Usługa Newslettera świadczona jest przez KWS Lochow Polska Sp. z o. o. z siedzibą w Kondratowicach, ul. Słowiańska 5, 57-150 Prusy, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Wrocław-Fabryczna we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy - KRS  pod numerem 89194, NIP 9141049007, REGON 930825634, kapitał zakładowy 24.000.000,00 zł.
 3. Odbiorcą Newslettera jest podmiot, który na zasadach określonych w niniejszym regulaminie zgłosił chęć otrzymywania Newslettera (dalej również: „Odbiorca Newslettera”).
 4. Odbiorca Newslettera wyrażając chęć otrzymywania Newslettera wyraża zgodę na otrzymywanie informacji handlowej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144 poz. 1204 ze zm.).
 5. W odniesieniu do adresów e-mail stanowiących dane osobowe KWS Lochow Polska Sp. z o. o. oświadcza, że jest administratorem danych osobowych, że dane będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji usługi Newslettera, oraz że dane te nie będą udostępniane osobom trzecim. Odbiorca Newslettera ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne.
 6. Newsletter jest bezpłatny.
 7. W celu otrzymywania Newslettera należy:
  1)     podać w formularzu elektronicznym dostępnym na stronie www.kws-lochow.pl adres poczty elektronicznej (e-mail),
  2)     aktywować przycisk „Zapisz się”,
  3)     posiadać aktywny adres poczty elektronicznej (e-mail),
  4)     aktywować link zawarty w wiadomości wysłanej automatycznie przez KWS Lochow Polska Sp. z o. o. na podany adres poczty elektronicznej,
  5)     z chwilą aktywowania linku zawartego w wiadomości, o której mowa w ust. 4 pkt. 3 powyżej, zostaje zawarta umowa o świadczenie usługi Newslettera.
 8. Odbiorca Newslettera może w dowolnym momencie rozwiązać umowę o świadczenie usługi Newslettera poprzez wykorzystanie linku zawartego w treści Newslettera (stopka). KWS Lochow Polska Sp. z o. o. potwierdza rozwiązanie umowy poprzez przesłanie wiadomości na adres poczty elektronicznej Odbiorcy Newslettera.
 9. Podmiot, który zrezygnował z otrzymywania Newslettera może w każdym momencie dokonać ponownego zamówienia Newslettera.
 10. KWS Lochow Polska Sp. z o. o. oświadcza, że podany przez Odbiorcę Newslettera adres poczty elektronicznej będzie przetwarzany zgodnie z przepisami prawa, a w szczególności zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, oraz że nie będzie on udostępniany osobom trzecim.
 11. KWS Lochow Polska Sp. z o. o. zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego regulaminu świadczenia usługi Newsletter. W przypadku zmiany regulaminu, Odbiorcy Newslettera otrzymają regulamin w nowym brzmieniu na 7 dni przed jego wejściem w życie.
 12. Szczegóły dotyczące przetwarzania danych osobowych, w tym adresu e-mail, określa Polityka prywatności